Personuppgiftspolicy

1. Inledning

1.1. Finjagården AB värnar om sina klienters, medarbetares och andra registrerades integritet. Denna personuppgiftspolicy innehåller information om hur Finjagården AB behandlar personuppgifter, och vad registrerade har för rättigheter.

1.2. Finjagården AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Finjagården AB i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

1.3. Finjagården AB kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy samt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och nationell lagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningen.

2. Behandling av personuppgifter

2.1. Finjagården AB samlar in och behandlar personuppgifter som en registrerad lämnar till oss eller som vi samlar in. Finjagården AB behandlar personuppgifter om följande kategorier av registrerade:
Klienter: Fysiska personer som är eller har varit under behandling på Finjagården.
Anställda: Fysiska personer som arbetar eller har arbetat på Finjagården.
Affärskontakter: Fysiska personer som antingen själva är en affärskontakt till Finjagården AB eller agerar som företrädare, kontaktpersoner eller anställda hos ett företag eller en organisation som är en affärskontakt.
De som väljer att kontakta Finjagården AB: Fysiska personer som besöker Finjagården ABs webbplats eller kontor, eller som via e-post, telefon eller på annat sätt kontaktar Finjagården AB ochn uppger personuppgifter i samband med sådan kontakt.

2.2. Finjagården AB samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:
Klienter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, hälsouppgifter, närmast anhörig.
Anställda: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, hälsouppgifter, kontouppgifter, närmast anhörig.
Affärskontakter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faktureringsuppgifter och andra personuppgifter som behövs för utförandet av vårt uppdrag.
De som väljer att kontakta Finjagården AB: De uppgifter som den som kontaktar Finjagården AB väljer att lämna till oss, såsom namn, e-postadress och telefonnummer.

3. Rättslig grund för behandlingen

Finjagården AB samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande rättsliga grunder:
Klienter:
∙ För att kunna bedriva klientens vård. Rättslig grund: Rättslig förpliktelse samt intresseavvägning med undantaget för känsliga personuppgifter utifrån patientdatalagen.
∙ Anställda: För att kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser i anställningsavtalet: Rättslig grund: För att Finjagården AB ska kunna fullgöra avtal.
Affärskontakter:
∙ För att förbereda, utföra och administrera vårt uppdrag. Rättslig grund: Intresseavvägning.
∙ För att fakturera och utföra andra administrativa åtgärder. Rättslig grund: För att Finjagården AB ska kunna fullgöra avtal.
De som väljer att kontakta Finjagården AB:
∙ För att Finjagården AB ska kunna assistera den som väljer att kontakta oss. Rättslig grund: Intresseavvägning.

4. Lagring av personuppgifter

4.1. Finjagården AB lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt utifrån ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.
För klientärenden: Se hälso- och sjukvårdslagen samt patientdatalagen.
För anställda: Så länge som det finns ett aktivt avtal mellan Finjagården AB och den anställde. Därefter sparas personuppgifterna så länge som ett rättsligt anspråk kan göras gällande.
För affärskontakter: Så länge som det finns ett aktivt affärsförhållande mellan Finjagården AB och affärskontakten eller dess bolag. Därefter sparas personuppgifterna så länge som ett rättsligt anspråk kan göras gällande.
För den som kontaktar Finjagården AB: Så länge som krävs för att assistera den som kontaktar Finjagården AB och i ett år därefter.
4.2. När personuppgifterna inte längre ska lagras av Finjagården AB enligt vad som angivits i detta kapitel ovan, kommer personuppgifterna att tas bort genom radering eller anonymisering.

5. Utlämning och delning av personuppgifter 4(6)

5.1. Finjagården AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part i den mån det är nödvändigt för att bedriva Finjagården ABs verksamhet. Finjagården AB kommer alltid innan en eventuell utlämning sker att beakta vårdsekretess. Utlämning kan komma att ske till exempelvis domstolar, myndigheter, samarbetsparters.
5.2. Vid överföring av personuppgifter är Finjagården AB fortsatt personuppgiftsansvarig för sin egen behandling, medan mottagande tredje part antingen blir personuppgiftsansvarig för sin vidarebehandling eller personuppgiftsbiträde till Finjagården AB, utifrån omständigheterna i det specifika fallet.
5.3. Finjagården AB kan komma att anlita personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster inom IT-support, IT-drift, IT-tjänster, redovisning och ekonomi. I så fall kommer Finjagården AB att ingå nödvändiga personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet, för att säkerställa att personuppgiftsbiträdets personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Finjagården ABs instruktioner och tillämplig lag.

6. Säkerhet och geografisk plats för behandling av personuppgifter

6.1. Finjagården AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, innefattande att se till att personuppgifter är skyddade mot olovlig åtkomst, förlust och förstörelse.
6.2. Finjagården AB kommer i huvudsak att behandla dina personuppgifter inom EU och EES. Finjagården AB kan dock komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I så fall kommer Finjagården AB att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att behandlingen sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat dataskyddsförordningen.

7. Dina rättigheter som registrerad

7.1. Dataskyddsförordningen ger de registrerade ett flertal rättigheter vad gäller behandling av personuppgifter. Det är Finjagården ABs uppgift att uppfylla dessa rättigheter som personuppgiftsansvarig.
7.2. Rätt till tillgång: Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som tillhör dig behandlas av Finjagården AB, och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna och viss information om behandlingen. Finjagården AB kan, med hänvisning till dataskyddsförordningen och sekretess, inte lämna ut personuppgifter om det kan komma att inverka på andras rättigheter och friheter.
7.3. Rätt till rättelse: Om personuppgifter som behandlas är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade begära att Finjagården AB utan onödigt dröjsmål korrigerar dessa.
7.4. Rätt till radering: I vissa fall har den registrerade rätt att begära radering av sina personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”). Ett exempel är när personuppgifterna inte 5(6) längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats. Det kan dock finnas avtalsförhållanden eller lagkrav som innebär att Finjagården AB inte kan radera dina personuppgifter.
7.5. Rätt till dataportabilitet: Den registrerade har rätt att överföra personuppgifter som denne lämnat till Finjagården AB till annan personuppgiftsansvarig om behandlingen stöds på de lagliga grunderna fullgörande av avtal eller samtycke. Personuppgifterna ska tillhandahållas den registrerade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan den registrerade begära att uppgifterna överförs direkt till annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller endast för de personuppgifter som den registrerade själv har lämnat till Finjagården AB.
7.6. Rätt till begränsning av behandling: Den registrerade har i vissa fall rätt att kräva att Finjagården AB begränsar behandlingen av dennes personuppgifter, d v s begränsar behandlingen till vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt att personuppgifterna rättas. Den registrerade kan då begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.
7.7. Rätt att invända: Den registrerade har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som stöds på den rättsliga grunden berättigat intresse. Vid en invändning ska Finjagården AB upphöra med behandlingen om man inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen av personuppgifter utförs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
7.8. Rätt att invända mot direktmarknadsföring: När personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om denne. Om en registrerad motsätter sig behandling av personuppgifter för direktmarknadsändamål ska behandling för sådana ändamål upphöra.
7.9. Rätt att lämna in klagomål: Om du vill framföra klagomål mot Finjagården ABs behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Du har även rätt att lämna in klagomål om Finjagården ABs personuppgiftsbehandling till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se, www.datainspektionen.se.

8. Ändringar av policyn

8.1. Finjagården AB kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vid större förändringar kommer Finjagården AB att informera om ändringarna på lämpligt sätt, exempelvis genom att publicera den uppdaterade policyn på Finjagården ABs webbplats.
8.2. Denna version uppdaterades senast 2019-10-28.

9. Kontaktuppgifter 6(6)

9.1. Vid frågor om Finjagården ABs behandling av personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta den personuppgiftsansvarige, Finjagården AB, på följande kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig representant för Finjagården AB – VD Anders Hjärner, anders.hjärner@finjagarden.se.
Dataskyddsombud – Daniel Svensson, dataskyddsombud@finjagarden.se.

Undrar du något?

Undrar du något du inte hittar svaret på här? I så fall kan du kontakta Finjagården så svarar vi dig så fort vi kan.

Kontakta oss

Ansök om plats

För dig som söker behandling för dig eller som söker placering åt klient eller anhörig

Ansök om plats