ACT (Acceptance and Commitment Therapy) & ACT Matrix

ACT och ACT Matrix på Finjagården

(Uttalas ACT, i ett ord, inte A-C-T) står för Acceptance and Commitment Therapy och är en form av Kognitiv Beteendeterapi, KBT.

ACT ges vid en rad tillstånd idag både för psykiatriska och kroppsliga besvär. Det som är speciellt för denna inriktning är att man inom ACT har utgått ifrån en i grundforskning etablerad modell för hur språket fungerar som man använder tillsammans med andra etablerade inlärningsteorier.
Extremt sammanfattat kan man säga att ACT handlar om två saker;
1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet
2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet.

ACT vilar på en teoretisk bas av grundforskning inom området Relational Frame Theory, RFT.
Sammanfattat handlar RFT om den mänskliga förmågan att använda språket, hur språk och avancerade kognitiva funktioner utvecklas, lärs in och hur språket inom många områden är användbart för kommunikation men också hur vår förmåga att använda språk och tänkande kan skapa betydande lidande och psykisk problematik. Man kan säga att ACT är den praktiska tillämpningen av RFT. Både ACT och dess teoretiska bas RFT har funktionell kontextualism som sitt vetenskapsfilosofiska grundantagande.

 

ACT-Matrix på Finjagården

En lättillgänglig, kraftfull och upplevelsebaserad psykologisk behandling för de flesta personer med psykisk ohälsa. Inom ACT ser man att en av de kraftfullaste sätten till nyinlärning är upplevelsebaserat och tanken är att ge verktyg för att kunna tillämpa detta i problemsituationer. ACT-matrisen är ett av flera sätt att ge behandlingsformen ACT. Den stora fördelen med ACT-matrisen är att det ger en kraftfull psykologisk behandling på ett lättillgängligt sätt. I Sex steg som  vi ger deltagarna kraftfulla verktyg att själv kunna relatera till och hantera till sina problem. Detta med betydligt mindre omfattande hemuppgifter (Vissa jämförbara behandlingar som till exempel Unified Protocol är betydligt längre och det rekommenderas att patienterna skall läsa en bok på 258 sidor parallellt med behandlingen). Inom ACT ser man att en av de kraftfullaste sätten till ny/ominlärning är upplevelsebaserad och vi försöker i möjligaste mån ge verktyg att tillämpa i problemsituationen för att möjliggöra denna ny/ominlärning. Då behandlingen är diagnosöverskridande och lättillgänglig är den lämplig för de flesta som anses behöva psykologisk behandling.

 

Behandlingen fyller flera syften:

 •  Fungera som en landningsbana på Finjagården där alla klienter systematiskt ges möjlighet till att få en individualiserad fallformulering och behandlingshierarki.
 • En individualiserade fallformuleringen och behandlingshierarkin vägleder vid vidare behandlingar på Finjagården, t ex vilken grupp skall klienten gå i.
 • Fungera som en intervention vilket ger klienter möjlighet att få konkreta verktyg att hantera sina problem och prova dem i vardagen inom en 3-månadersperiod.
 • Efter genomgången ACT Matrix är ett givet tillfälle för utvärdering i TEAM med Finjagården, klienten och andra intressenter för att kunna ge en bra diskussion för behandlingsinsatser och prognos. Då har man också hunnit beställa in journaler, neuropsykiatriska intyg m m och kan alltså tidigarelägga eventuella utredningar innan man ”kastar bort” DBT-insatser.
 •  Hjälpa klienten att få inblick i egna beteenden, ACT Matrix är ett sätt att lära ut funktionell analys, som är utformad för att ge klienten själv färdigheterna att göra detta, i högre grad än traditionellt då mer fokus läggs på att låta behandlaren tolka beteenden utifrån funktionell analys.

 

De Sex Stegen som ingår i ACT-matrisen

 1. Presentation av matrisen, en sortering av beteenden i en fyrfältare med axlarna “Till och Från” och “Inre och Yttre”. ACT-matrisen är en sorts beteendeanalys som hjälper till att analysera problembeteenden Att jämföra med, ABC, T-K-H eller SORK
 2. Fokus på problembeteendets konsekvenser
 3. Fokus på det som händer innan problembeteendet (Metafor: Att inte bita på krokar)
 4. En modell med verbala hjälpmedel att applicera svåra situationer på ACT-matrisen och som underlättar att inte fastna i problembeteenden (Metafor: Verbal Aikido)
 5. Self-Compassion
 6. Träning i perspektivtagande (Att ta perspektiv med sig själv vid andra tidpunkter)

 

 

Ansök om plats

För dig som söker behandling för dig eller som söker placering åt klient eller anhörig

Ansök om plats