Nyheter från DBT SPM i Seattle

18 december, 2017

Varje år i Seattle håller en internationell DBT-styrkommitté med professor Marsha Linehan ett strategiskt planeringsmöte (SPM) för att diskutera kommande forskning runt om i världen som är relevant för DBT. Forskare uppmanas internationellt att presentera sitt arbete som är fullständigt och pågår, för att dela med sig av det som är nytt och att få feedback och stöd. Sophie Liljedahl, chef för forskning och utveckling på Finjagården har deltagit i dessa möten de senaste tre åren. I år sponsrades hon av Psykiatri Skåne för att presentera sin forskargrupps arbete vid Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri (Lund) på den brukarstyrd inläggning randomiserade kontrollerade trial (BASRCT).

Ett projekt som Sophie och hennes medarbetare vid Region Skåne och Lunds universitet har utvecklat en ny mått av självskador, de fem självskadande beteende Gruppering Mått (5S-HM: Liljedahl, Wångby-Lundh, Daukantaité & Westling). Syftet med 5S-HM är att bättre fånga alla aspekter av självskada, inklusive både direkt självskada (som skärning) och indirekt självskada (som sexuellt beteende som syftar till att skada sig). Uppgifter om denna åtgärd har samlats in sedan 2015, där preliminära resultat analyseras nu. Dataöverföring på flera platser pågår så att alla aspekter av psykometriska egenskaper (tillförlitlighet, validitet, kliniska avbrott) i 5S-HM kan utvärderas. Sophie kommer att lämna ett förslag om att få resultat 5S-HM och planer för pågående datainsamling granskas vid nästa års möte i DBT SPM i Seattle.

Bilden är av professor Marsha Linehan, utvecklare av dialektisk beteendeterapi och Sophie Liljedahl på söndag 22 oktober 2017.

English:

Every year in Seattle, an international DBT Steering Committee headed by Professor Marsha Linehan holds a Strategic Planning Meeting (SPM), to discuss forthcoming research around the world that is relevant to DBT. Researchers are invited internationally to present their work that is complete and in progress, to share what is new and to get feedback and support. Sophie Liljedahl, Head of Research and Development at Finjagården has attended these meetings for the last three years. This year she was sponsored by Psykiatri Skåne to present the work of her research group at the Scientific Centre for Clinical Psychiatry (Lund) on the Brief Admission Skåne randomised controlled trial (BASRCT).

A project that Sophie and her collaborators at Region Skåne and Lund University have developed is a new measure of self-harm, the Five Self-Harm Behaviour Grouping Measure (5S-HM: Liljedahl, Wångby-Lundh, Daukantaité & Westling). The aim of the 5S-HM is to better capture all aspects of self-harm, including both direct self-harm (such as cutting) and indirect self-harm (such as sexual behaviours engaged in for the purpose of harming oneself).  Data on this measure has been collected since 2015, with preliminary outcomes being analysed now. Multi-site data collection is ongoing so that all aspects of psychometric properties (reliability, validity, clinical cut-offs) of the 5S-HM can be evaluated. Sophie will submit a proposal to have results the 5S-HM and plans for ongoing data collection reviewed at next year’s meeting of DBT SPM in Seattle.

The photo is of Professor Marsha Linehan, developer of Dialectical Behaviour Therapy and Sophie Liljedahl on Sunday Oct 22, 2017.

Ansök om plats

För dig som söker behandling för dig eller som söker placering åt klient eller anhörig

Ansök om plats