Full aktivitet i forskning & utveckling

18 december, 2017

Det råder full aktivitet i forskning och utveckling på Finjagården!

Vi har avslutat vår Familjebandforskningssamarbete med DBT-Lund, och vi förbereder nu den fleråriga data vi har samlat sedan januari 2014. Eftersom vi har samlat in data vid tre tidpunkter för varje deltagare under de senaste tre åren är dataanalyserna komplexa. Därför är vi glada över att samarbeta med en metodexpert vid Lunds universitet, Daiva Daukantaité som kommer att arbeta med Sophie Liljedahl, Sofie Westling, Margit Wångby-Lundh och Lars-Gunnar Lundh med att publicera och sprida våra resultat så brett som möjligt. Vi är angelägna om att dela med oss av våra uptäckter!

Vi har också avslutat pilotfasen av vår forskningsstudie för att undersöka de psykometriska egenskaperna hos en ny självskademätning som undersöker självskada över fem olika områden (5S-HM: Liljedahl & Westling , 2014). Vi inhämtar fortfarande hämta data från våra forskningsmedarbetare som deltog i pilotfasen, och arbetar med den regionala etikprövningsnämnden om att låta eleverna använda 5S-HM i sina examensarbeten. Håll ögonen öppna för de preliminära resultaten av 5S-HM som bör bli tillgängliga när Familjebandsrapporten offentliggörs.

Vill du veta mer om vår forskning?

Tveka inte att kontakta chefen för forskning och utveckling vid Finjagården: sophie.liljedahl@finjagarden.se

 

In english:

Things are busy in research and development at Finjagården!

We have concluded our Familjeband research collabortation with the lovely folks at DBT-Lund, and we are preparing the multi-year data we have collected since January 2014. Because we have collected data at three time-points for each participant over the past three years, the data analyses are complex. We are delighted to collaborate with a methodological expert at Lund University, Daiva Daukantaité who will work with Sophie Liljedahl, Sofie Westling, Margit Wångby-Lundh and Lars-Gunnar Lundh to publish and disseminate our findings as broadly as possible. We are keen to share what we learn from our data!

We have also concluded the pilot phase of our collaborative research study examining the psychometric properties of a new self-harm measurement that examines self-harm over five different domains (5S-HM: Liljedahl & Westling, 2014). We are still retrieving data from our research collaborators who participated in the pilot, and working with the regional ethical review board to allow students to use the 5S-HM in their theses. Stay tuned for preliminary results of the 5S-HM which should become available after the Familjeband paper is released.

Are you curious about our research?

Do not hesitate to contact the head of research and development at Finjagården: ljedahl@finjagarden.se

Ansök om plats

För dig som söker behandling för dig eller som söker placering åt klient eller anhörig

Ansök om plats