Vi vill se till hela människan

På Finjagården är vårt mål att vägleda dig till ett liv värt att leva

Kontakta Finjagården

PrivatpersonHandläggare

Jag söker behandling

Finjagården vill vara ett alternativ för de som inte är i behov utav vara inlagd på en slutenvårdsavdelning men inte heller riktigt klarar av att bo helt självständigt ännu och få sin behandling i öppenvård.

På Finjagården vill vi tillsammans arbeta med att se till hela människan, med betoning på individens styrkor och förmågor.

Detta är Finjagården

Vi ser gärna att du som är intresserad av Finjagården utforskar våra behandlingsmetoder genom att gå till behandling på Finjagården. Utforska även vårt boende och våra aktiviteter för att få en tydligare bild utav hur det är att genomföra sin behandling hos oss.

Vår behandling

Finjagården har mer än 40 års erfarenhet av att arbeta tillsammans med människor som behöver stöd i en terapeutisk boendemiljö. Under åren har vi arbetat in olika metoder från de bäst praktiserade modellerna av evidensbaserad vård.

Vår primära terapeutiska modell på Finjagården är Dialektisk beteendeterapi (DBT). Vi kompletterar DBT med andra evidensbaserade kognitiva beteende metoder (KBT) för att adressera andra särskilda behov hos våra klienter.

Kom ut ur ditt skal

Det personliga lidande som uppstår i samband med psykisk sjukdom kan på sikt leda till att individen utvecklar ett ”skal” runt sig själv för att förhindra att lidandet förvärras. Det kan yttra sig på flera olika sätt och är vanligtvis en strategi för att skydda andra från ens egna smärtsamma känslor och erfarenheter. Tyvärr kan det också handla om att slippa bli stigmatiserad (stämplad) på grund av omgivningens reaktioner. Baksidan är emellertid att ”skalet” tenderar att bli så hårt och ogenomträngligt att individen blir svår att nå. Det kan resultera i svårigheter för individen själv, men också i svårigheter att på ett meningsfullt sätt interagera med omvärlden. Naturligtvis är det inte bara individen själv utan även miljön som måste förändras för att kunna motverka problem med exempelvis stigmatisering.

Genom vårt kliniska arbete på Finjagården, såväl som genom forskning och samverkan med andra privata och statliga organisationer runt omkring i samhället, gör vi allt för att minska den stigmatisering som är kopplad till personer med egna erfarenheter av att leva med psykisk sjukdom.

Skapa motivation

Paradoxalt nog föregås motivation av handling. Det är ofta efter att vi har börjat agera som vårt intresse och engagemang vaknar. På så vis vill vi motivera klienten till att börja leva och bygga ett liv med en gång när den kommer till Finjagården.

Vår erfarenhet visar nämligen, att vila förlänger den terapeutiska processen och gör den svårare att komma igång. På Finjagården lämnas du aldrig ensam för att utforska motivation på egen hand, vi vill följa dig och hjälpa dig i varje steg längs vägen för att locka fram önskan om ett mera självständigt liv och ett liv värt att leva.

En känsla av trygghet

Våra team på Finjagården har som mål att skapa en känsla av trygghet. Tack vare en smal organisation blir all personal väl insatt i varje person under tiden den bor på Finjagården. Bredden på behandlingsinsatser är stor och framtagna för att:

Uppmuntra och understryka den friska sidan hos varje individ

  • Använda beprövad evidensbaserad behandling som skräddarsys för att ta till vara varje individs behov och styrkor.
  • Underhålla den vänliga och avkopplande mentala och fysiska miljö som vi nogsamt utformat för att skapa harmoni och trygghet i relationer mellan människor.
  • Sätta förväntningarna på en sådan nivå, att individen både känner sig utmanad att möta dem och att man känner att man har det stöd som behövs för att nå dem.

En person med levd erfarenhet av psykisk sjukdom behöver stabilitet samtidigt som man jobbar med att komma tillbaka in i aktiviteter i hem, skola, arbete och familj. Vi välkomnar täta uppföljningar och samarbete med klientens nätverk under hela behandlingsperioden.

Finjagården erbjuder även Familjeband till anhöriga som bor och får sin behandling på Finjagården. Familjeband är upplagt genom att man besöker oss under två helger på våren eller under hösten. Målet med Familjeband är inte att bli en behandlare åt sin anhörig utan att få stöd, stöttning och validering i hur man tar hand om relationen till sina egna känslor och hur man uttrycker/använder dem.

Uppdaterad: 22 december, 2017

  • För rådgivning och konsultationKontakta oss