GDPR

29 maj, 2018

Den 25/5 började den nya lagen GDPR att gälla. Den kom till för att säkerställa att personuppgiftsbehandling skulle vara likvärdig för alla medlemsländerna inom EU.

För oss i Sverige ersätter den PuL (Personuppgiftslagen). Med tanke på den grundläggande karaktären utav vår verksamhet har vi på Finjagården alltid tagit personuppgiftsbehandling på största allvar, det gör vi fortfarande.

Vi vill att du som personal, klient, närstående eller placerare ska känna dig trygg med vår hantering utav dina uppgifter. Därför har vi inför GDPR bland annat uppdaterat och sett över våra rutiner och policys kring integritet, sekretess, datorhantering och datorsäkerhet för att möta de kraven GDPR ställer på oss.

Vill du ha mer information om i vilka utav våra system just dina personuppgifter behandlas, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud Daniel Svensson på dataskyddsombud@finjagarden.se.

Finjagården Traumacenter Kenya

22 december, 2017

Vi på Finjagården är stolta sponsorer till ett projekt i Kenya som ska hjälpa flickor med posttraumatiskt stressyndrom till en bättre framtid.

Läs mer om vad projektet innebär nedan.

Hjälpa barn till en bättre framtid

Projektet heter Mtwapa Rehab- och Traumacenter och ligger i staden Mtwapa, utanför storstaden Mombasa. I den här regionen lider många barn av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) efter att ha bevittnat, eller blivit utsatta för våld och övergrepp. De sjuka barnen döms och göms undan av allmänheten i rädsla för sjukdomen.

Därför har centret som mål att kunna ta in flickor i de unga åldrarna mellan 4 – 10 år för rehabilitering och skolning. Dessutom har de följande mål med verksamheten:

 • Utbilda socialtjänsten i Mombasadistriktet inom traumabehandling och rehabilitering.
 • Förebygga att kenyanska barn inte göms undan i omänskliga förhållanden.
 • Sprida kunskap om att trauma inte innebär ett permanent handikapp, utan går att rehabilitera.

Vad går pengarna till?

Eftersom Mtwapa Rehab- och Traumacenter är en ideell förening går alla insamlade medel oavkortat till ändamålet. Följande kommer kunna utföras med tack vare gåvorna:

 • Bygga klart sista etappen av husen
 • Vatten och el ansluts till fastigheten
 • Installation av larm
 • Lekplats på gården byggs
 • Trädgård och grönsaksland anläggs
 • Nödvändig utrustning införskaffas till ex. kök och sovplatser
 • Rekrytering, anställning samt utbildning av ny personal (föreståndare/socionomer, kurator, vakt, vaktmästare)
 • Mat till barnen
 • 50 % går till systerprojektet FEED500

Finjagårdens traumabehandling

Anledningen till att just det här projektet ligger oss varmt om hjärtat är vår specialisering inom traumabehandling. Vi har hjälpt personer som utsatts eller upplevt trauma att kunna hantera sin vardag.

Vill du veta mer om vår traumabehandling kan du läsa här.

Nyheter från DBT SPM i Seattle

18 december, 2017

Varje år i Seattle håller en internationell DBT-styrkommitté med professor Marsha Linehan ett strategiskt planeringsmöte (SPM) för att diskutera kommande forskning runt om i världen som är relevant för DBT. Forskare uppmanas internationellt att presentera sitt arbete som är fullständigt och pågår, för att dela med sig av det som är nytt och att få feedback och stöd. Sophie Liljedahl, chef för forskning och utveckling på Finjagården har deltagit i dessa möten de senaste tre åren. I år sponsrades hon av Psykiatri Skåne för att presentera sin forskargrupps arbete vid Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri (Lund) på den brukarstyrd inläggning randomiserade kontrollerade trial (BASRCT).

Ett projekt som Sophie och hennes medarbetare vid Region Skåne och Lunds universitet har utvecklat en ny mått av självskador, de fem självskadande beteende Gruppering Mått (5S-HM: Liljedahl, Wångby-Lundh, Daukantaité & Westling). Syftet med 5S-HM är att bättre fånga alla aspekter av självskada, inklusive både direkt självskada (som skärning) och indirekt självskada (som sexuellt beteende som syftar till att skada sig). Uppgifter om denna åtgärd har samlats in sedan 2015, där preliminära resultat analyseras nu. Dataöverföring på flera platser pågår så att alla aspekter av psykometriska egenskaper (tillförlitlighet, validitet, kliniska avbrott) i 5S-HM kan utvärderas. Sophie kommer att lämna ett förslag om att få resultat 5S-HM och planer för pågående datainsamling granskas vid nästa års möte i DBT SPM i Seattle.

Bilden är av professor Marsha Linehan, utvecklare av dialektisk beteendeterapi och Sophie Liljedahl på söndag 22 oktober 2017.

English:

Every year in Seattle, an international DBT Steering Committee headed by Professor Marsha Linehan holds a Strategic Planning Meeting (SPM), to discuss forthcoming research around the world that is relevant to DBT. Researchers are invited internationally to present their work that is complete and in progress, to share what is new and to get feedback and support. Sophie Liljedahl, Head of Research and Development at Finjagården has attended these meetings for the last three years. This year she was sponsored by Psykiatri Skåne to present the work of her research group at the Scientific Centre for Clinical Psychiatry (Lund) on the Brief Admission Skåne randomised controlled trial (BASRCT).

A project that Sophie and her collaborators at Region Skåne and Lund University have developed is a new measure of self-harm, the Five Self-Harm Behaviour Grouping Measure (5S-HM: Liljedahl, Wångby-Lundh, Daukantaité & Westling). The aim of the 5S-HM is to better capture all aspects of self-harm, including both direct self-harm (such as cutting) and indirect self-harm (such as sexual behaviours engaged in for the purpose of harming oneself).  Data on this measure has been collected since 2015, with preliminary outcomes being analysed now. Multi-site data collection is ongoing so that all aspects of psychometric properties (reliability, validity, clinical cut-offs) of the 5S-HM can be evaluated. Sophie will submit a proposal to have results the 5S-HM and plans for ongoing data collection reviewed at next year’s meeting of DBT SPM in Seattle.

The photo is of Professor Marsha Linehan, developer of Dialectical Behaviour Therapy and Sophie Liljedahl on Sunday Oct 22, 2017.

 

Full aktivitet i forskning & utveckling

Det råder full aktivitet i forskning och utveckling på Finjagården!

Vi har avslutat vår Familjebandforskningssamarbete med DBT-Lund, och vi förbereder nu den fleråriga data vi har samlat sedan januari 2014. Eftersom vi har samlat in data vid tre tidpunkter för varje deltagare under de senaste tre åren är dataanalyserna komplexa. Därför är vi glada över att samarbeta med en metodexpert vid Lunds universitet, Daiva Daukantaité som kommer att arbeta med Sophie Liljedahl, Sofie Westling, Margit Wångby-Lundh och Lars-Gunnar Lundh med att publicera och sprida våra resultat så brett som möjligt. Vi är angelägna om att dela med oss av våra uptäckter!

Vi har också avslutat pilotfasen av vår forskningsstudie för att undersöka de psykometriska egenskaperna hos en ny självskademätning som undersöker självskada över fem olika områden (5S-HM: Liljedahl & Westling , 2014). Vi inhämtar fortfarande hämta data från våra forskningsmedarbetare som deltog i pilotfasen, och arbetar med den regionala etikprövningsnämnden om att låta eleverna använda 5S-HM i sina examensarbeten. Håll ögonen öppna för de preliminära resultaten av 5S-HM som bör bli tillgängliga när Familjebandsrapporten offentliggörs.

Vill du veta mer om vår forskning?

Tveka inte att kontakta chefen för forskning och utveckling vid Finjagården: sophie.liljedahl@finjagarden.se

 

In english:

Things are busy in research and development at Finjagården!

We have concluded our Familjeband research collabortation with the lovely folks at DBT-Lund, and we are preparing the multi-year data we have collected since January 2014. Because we have collected data at three time-points for each participant over the past three years, the data analyses are complex. We are delighted to collaborate with a methodological expert at Lund University, Daiva Daukantaité who will work with Sophie Liljedahl, Sofie Westling, Margit Wångby-Lundh and Lars-Gunnar Lundh to publish and disseminate our findings as broadly as possible. We are keen to share what we learn from our data!

We have also concluded the pilot phase of our collaborative research study examining the psychometric properties of a new self-harm measurement that examines self-harm over five different domains (5S-HM: Liljedahl & Westling, 2014). We are still retrieving data from our research collaborators who participated in the pilot, and working with the regional ethical review board to allow students to use the 5S-HM in their theses. Stay tuned for preliminary results of the 5S-HM which should become available after the Familjeband paper is released.

Are you curious about our research?

Do not hesitate to contact the head of research and development at Finjagården: ljedahl@finjagarden.se

 • För rådgivning och konsultationKontakta oss