Dialektisk beteendeterapi

DBT är en kognitiv, beteendeinriktad behandling som betonar balansen mellan acceptans och förändring.

Kontakta Finjagården

PrivatpersonHandläggare

DBT (Dialektisk beteendeterapi)

Vad är DBT?

DBT är en specialinriktad och forskningsstödd behandlingsmodell utformad för och utvärderad på personer med bland annat:

 • Självskadebeteende
 • Kroniska självmordstankar
 • Personlighetsproblematik

Vanliga psykiatriska tilläggsdiagnoser är:

 • Depression
 • Ångest med eller utan social fobi
 • Ätstörning
 • Alkohol och/eller drogproblem

Finjagården baserar en stor del av sin behandling på dialektisk beteendeterapi (standard DBT). Verksamheten har mångårig erfarenhet av DBT och all personal arbetar efter ett dialektiskt syn- och förhållningssätt.

Kontakta oss

Finjagårdens DBT-Team

Finjagården har tre DBT-team. Varje team är knutet till en enhet där terapeuter och övrig behandlingspersonal arbetar kring patienten. Däribland ingår: psykolog-, sjuksköterske-, socionom- och Steg 1-kompetens.

All personal har genomgått egen färdighetsträningsutbildning och varje team har extern handledning.

DBT-terapeuterna har genomgått utbildning i Värnamo under Elisabeth Malmquist, Leg. psykolog och psykoterapeut samt Alan E. Fruzzetti, PhD Associate Professor, Director: ”Dialectical Behavior Therapy Program”.

DBT betonar balansen

DBT är en kognitiv, beteendeinriktad behandling som betonar balansen mellan acceptans och förändring. Att acceptera nuet och att stå ut med ångest, samtidigt som man arbetar för förändring, utan att falla tillbaka i självdestruktivt beteende, formar dialektiken, vilket också ger behandlingen dess namn.

Detta, att fokusera på uppenbara motsägelser, att balansera acceptans mot förändring, är egentligen bara att uppmärksamma ett naturligt förhållningssätt i vardagen. Till exempel hur vi balanserar känslor mot tankar, arbete mot fritid, egna behov mot andras behov osv.

Målet med behandlingen är:

 • Att acceptera saker som inte går att ändra.
 • Bringa mod att förändra det som är möjligt att förändra och kunskap (vishet) att veta när skillnaden föreligger.

DBT behandlingen strävar efter att balansera acceptans (validering) och förändring (kognitiva beteendetekniker) genom en dialektisk infallsvinkel.

 • DBT- behandlingen: en längre process

  Behandlingen inleds med orienteringsfasen, under vilken man går igenom den så kallat biosociala teorin om uppkomst och utveckling av emotionellt instabil personlighetsstörning, samt vad DBT-behandlingen innebär. Patienten uppmanas sedan att ta ställning till om hon/han är villig att binda upp sig för att arbeta under en bestämd tid.

  Flera moment

  En hel DBT-behandling består av flera delar. De som utför behandlingen ingår alla i ett DBT – team som, en gång i veckan, gemensamt träffas i en konsultationsgrupp. Syftet med denna är att tillhandahålla intern handledning och stöd, samt för att hålla gruppen informerad kring vad som händer med de patienter som ingår i behandlingen.

  Patienten tilldelas en individualterapeut och går med i en färdighetsträningsgrupp där det finns två färdighetstränare. En av dem kan ibland vara samma person som individualterapeuten, men det kan också vara två andra terapeuter från DBT- teamet, alternativt annan behandlingspersonal.

 • Skapa en vilja

  När man kommer till Finjagården handlar det om att först skapa en vilja att påbörja en behandling. Detta för att patienten därefter ska kunna tillgodogöra sig terapin. Sammantaget bildar detta en bas för att återigen våga lita på samhället och omgivningen.
 • Färdighetsträning

  Nya färdigheter

  Den biosociala teorin menar att personer med denna problematik har en stor känslomässig sårbarhet och reaktivitet kombinerat med bristande förmåga att hantera starka känslor och negativ stress. Patienten övar upp nya färdigheter under gruppsammankomsterna, testar dem såväl i gruppen som till vardags mellan sammankomsterna.

  Hen får sedan hjälp av sin individualterapeut att använda dem i personliga stressituationer. Det sker dels under individualsessionerna, dels genom det så kallade telefonstödet där patienten får ringa sin terapeut och be om hjälp för att kunna använda färdigheterna i vardagen.

  Målsättning med färdighetsträning

  Målet är att förhindra impulsdrivna självmord/försök till självmord, allvarliga självskador och livskvalitets- och relationsförstörande beteenden, samt att lära sig utöva färdigheterna under verkliga stressförhållanden.

  När patienten har tillägnat sig färdigheterna och stabiliserat sitt liv kan man i terapin arbeta med andra mål. Detta sker vanligtvis efter det första månaderna, men kan också påbörjas tidigare om patienten stabiliseras snabbare, samt senare om det behövs mer tid för färdighetsträning. En förutsättning för fortsatt terapi är dock att man ser framsteg.

 • Färdighetsträning för vuxna med ADHD

  För de med ADHD-problematik erbjuder vi Färdighetsträning för vuxna med ADHD. Under den första fasen av terapin inriktas behandlingen på att ge patienten färdigheter för att stabilisera sitt liv.
 • Nödvändig känslohantering

  Patienten kan ha svåra obearbetade trauman som ger upphov till mycket undvikande, svåra känsloåterupplevanden (flashbacks), mardrömmar etc. Denna problematik liksom andra eventuella problem med ångest, depressioner, missbruk, ätstörningar och relationer, som ofta finns, blir lättare att arbeta med när patienten kan hantera och stå ut i situationer som väcker starka känslor. Denna känslohantering är nödvändig för att kunna genomföra annan behandling. Att man inte tagit hänsyn till detta ses som ett skäl till att många andra behandlingsförsök ofta misslyckats med att förbättra patientens funktion och mående.

 • Familjeband

  Familjeband är en kurs för närstående till personer med beteendeproblematik.  Som närstående får man lära sig mer om symtomen och beteendena. Man kommer att utveckla en större förståelse för dessa svårigheter, men viktigast av allt är att man lär sig färdigheter för sin egen skull och för sitt eget välbefinnande. Kursen innehåller både teori och praktik:

  • Introduktion
  • Genomgång av diagnos
  • Färdigheter i familjemiljö
  • Medveten närvaro i relationer
  • Validering och problemhantering.

Frågor om DBT

Vid frågor om DBT, kontakta oss. Vi förklarar hur våra klienter kan inleda sin DBT-behandling under en vistelse på Finjagårdens behandlingshem.

 • För rådgivning och konsultationKontakta oss